fbpx
logo
  • Skambinkite | Call Us | Позвоните | Zadzwoń
    +370 615 33345
  • Atvykite | Visit Us | Заходите | Wchodź
    Trinapolio g. 3-1010, Vilnius

Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

1.1. Šios privatumo politikos nuostatos (toliau – Politika) reglamentuoja Uždarajai akcinei bendrovei „Vilnijus“ priklausančios internetinės svetainės tapksveikas.lt (toliau – Interneto svetainė) Vartotojo asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką. Prieš naudodamiesi Interneto svetaine, jūs privalote perskaityti ir susipažinti su šia Politika. Naudodamiesi tinklapio tapksveikas.lt paslaugomis, jūs patvirtinate ir sutinkate laikytis šios Politikos.

1.2. Interneto svetainę administruoja Uždaroji akcinė bendrovė „Vilnijus“, buveinės adresas:  Trinapolio g. 3-1010, Vilnius, įmonės kodas 302815387, PVM mokėtojo kodas LT100013005711 (toliau – Teikėjas).

1.3. Su Teikėju privatumo ir asmens duomenų apsaugos klausimais galima susisiekti el. paštu info@tapksveikas.lt.

1.4. Šios svetainės Vartotoju laikomas fizinis asmuo, besinaudojantis Interneto svetainės paslaugomis.

1.5. Klientu šioje Politikoje laikomas bet kuris Vartotojas, užpildęs registracijos formą ar įsigijęs prekių, paslaugų.

1.6. Jeigu Vartotojas nėra susipažinęs su Politika ar su ja nesutinka jis neturi naudotis Internetinės svetainės tapksveikas.lt paslaugomis. Priešingu atveju laikoma, jog Vartotojas susipažino ir besąlygiškai sutiko su šia Politika.

1.7. Teikėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Vartotojas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Politika, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.8. Jeigu Vartotojas naudojasi šia svetaine pažeisdamas šią Politiką ar bando jai pakenkti Teikėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Vartotojo naudojimąsi Interneto svetainės paslaugomis.

1.9. Teikėjas vadovaujasi sekančiais duomenų tvarkymo principais:

1.9.1. Vartotojo ir Kliento asmens duomenys renkami tik Interneto svetainės tapksveikas.lt teisėtais paslaugų teikimo tikslais;

1.9.2. Vartotojo asmens duomenys tvarkomi sąžiningai.

1.9.3. Vartotojo asmens duomenys nuolat atnaujinami.

1.9.4. Vartotojo asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

1.9.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.

1.9.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.

1.10. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pvz:. socialiniai tinklai, partnerių internetinės svetainės, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Dėl šios priežasties naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis privatumo politikos sąlygomis.

1.11. Ši Politika sudaryta vadovaujantis Lietuvos Respublikas asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1. Vartotojas, nurodydamas savo asmens duomenis sutinka, kad Teikėjas juos valdys ir tvarkys šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2. Vartotojas, pateikdamas savo asmens duomenis suteikia Teikėjui teisę rinkti, kaupti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos Vartotojas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia lankydamasis Interneto svetainėje tapksveikas.lt ir naudodamasis jos paslaugomis.

2.3. Vartotojas yra atsakingas už pateiktų duomenų tikslumą ir teisingumą. Neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu.
Jeigu pasikeičia Vartotojo pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Teikėją. Tokiu atveju Vartotojas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Teikėjui ar tretiesiems asmenims dėl to, jog Vartotojas nurodė neteisingus asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslu

3.1. Teikėjas savo Klientams teikia gydymo, kūno estetikos ir sveikatinimo paslaugas. Tai reiškia, kad Teikėjas tvarko Klientų duomenis kaip duomenų valdytojas, siekiantis imtis veiksmų prieš sudarant sutartį – suteikti galimybę Klientui užsiregistruoti vizitui pas gydytoją/specialistą, o toliau duomenis tvarko paslaugų teikimo tikslais.

3.2. Teikiant paslaugas Teikėjas tvarko tokius Klientų asmens duomenis:

3.2.1. Privaloma informacija: vardas ir pavardė, telefono numeris.

3.2.2. Kitą informaciją, kurią savanoriškai gali pateikti Klientas: asmens kodas, el. paštas, gyvenamosios vietos adresas ir duomenys apie sveikatos būklę.

3.3. Aukščiau nurodytus Klientų duomenis Teikėjas gali perduoti tretiesiems asmenims tik kai tokia teisė ir/ar pareiga jam yra nustatyta įstatymu.

4. Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais

4.1. Tiesioginė rinkodara vykdoma sutikimą davusių Vartotojų atžvilgiu pagal BDAR 6 str. 1 d.

4.2. Vartotojas, norėdamas gauti Teikėjo pranešimus ar naudingus pasiūlymus, pažymi savo sutikimą pildydamas anketą ar naujienlaiškio prenumeratai skirtą laukelį ir tuo patvirtina savo sutikimą, kad tokie pranešimai ir/ar pasiūlymai būtų siunčiami. unčiami. Vartotojui nedavus sutikimo Teikėjas nenaudos Vartotojo asmens duomenų rinkodaros tikslais.

4.3. Vykdant tiesioginę rinkodarą Teikėjas tvarko Kliento vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį.

4.4. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomi duomenys nėra teikiami tretiesiems asmenims.

5. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

5.1. Teikėjas užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar nuo neteisėto tvarkymo organizacinėmis ir techninėmis priemonėmis.

5.2. Vartotojo asmeniniai duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Asmens duomenims tapus nebereikalingiems jų tvarkymo tikslams pasiekti ar pasibaigus nustatytam saugojimo terminui, jie bus saugiai sunaikinami.

5.3. Interneto svetainėje Kliento pateikti asmens duomenys registracijos bei sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais bus sunaikinti praėjus 15 metų nuo tada, kai pacientas nustojo lankytis įstaigoje (remiantis LR SAM 1999-11- 29 įsakymu Nr. 515).

5.4. Vartotojo pateikti duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus saugomi ne ilgiau kaip 2 metus nuo paskutinio Vartotojo apsilankymo tapksveikas klinikoje dienos.

6. Duomenų subjektų teisės

6.1. Pateikęs prašymą Teikėjui Vartotojas turi teisę susipažinti su Teikėjo tvarkomais jo asmens duomenimis, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti pakeisti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis ar juos sustabdyti, išskyrus saugojimą, jeigu duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų.

6.2. Vartotojas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo asmens duomenų tvarkymui suteiktą sutikimą.

6.3. Klientui, kilus klausimų apie jo asmens duomenų tvarkymą, kreipiasi į Teikėją internetinėje svetainėje tapksveikas.lt nurodytais kontaktais.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Teikėjas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti šią Politiką.

7.2. Šios Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje tapksveikas.lt dienos.

7.3. Jei po šios Politikos papildymo ar pakeitimo Vartotojas ir toliau naudojasi Interneto svetainėje tapksveikas.lt teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Vartotojas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.

7.4. Interneto svetainės Teikėjas neatsako už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl paties Vartotojo ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Vartotojo žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainės naudojimą. Interneto svetainės teikėja taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetaine trikdžius ar jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Vartotoju, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus ir pan.

7.5. Šiai Politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.